Trio for Trumpet, Trombone and Piano

Version :
Score Typ :Memo: set = score + parts
Menge :
Moderato con moto
 
Ensemble
PDF
Andante espressivo
 
Ensemble
PDF
Moderato ma con fuoco
 
Ensemble
PDF
Trio for Trumpet,
Trombone and Piano
HAFABRA MusicNº 534 ISRC BE-O89-00-00000
KomponistBOURGEOIS Derek
Bearbeiter
Stil
Für• Ensemble
Dauer15:00
Schwierigkeitsgradpro
Preis-Code3

Louis Martinus
Louis Martinus
+32(0)4.381.23.28